กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรชุมา แก้วกัลยา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/14

นางสาวปานรัชนี ลิ้มพิมลรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสุนิสา เพ็งชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางวีณา เพ็ญพิมล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายรังสิมันต์ จุลหริก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12

นางสาวดารุณี มะลิวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวกานต์มณี ปัทนาถา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวลัคณา สุกแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกชพรรณ เพ็ชรดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12

นายสิริดิฐมน เติมภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเนตรนภิส สังขมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวจันทิมา ต่ายเพ็ช
ครู คศ.1

นางสาวจริญญา เสนจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรีชญา สิทธิธัญกิจ
ครู คศ.1