โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
78 ถนนรามคำแหง   แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 023731473
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวันเพ็ญ จงคิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุนิสา เพ็งชัย
ครู คศ.2

นางวีณา เพ็ญพิมล
ครู คศ.2

นางสาวชื่นหทัย จริยประภาพันธ์ฺ
ครู คศ.2

นางสาวมินตรา ลายสนิทเสรีกุล
ครู คศ.1

นางสาวปานรัชนี ลิ้มพิมลรัตน์
ครู คศ.1

นายรังสิมันต์ จุลหริก

นางสาวดารุณี มะลิวัน

นางสาวอรชุมา แก้วกัลยา

นางสาวกานต์มณี ปัทนาถา

นางสาวลัคณา สุกแสง

นายวิวัฒน์ วงค์ษา

นางสาวกชพรรณ เพ็ชรดา

นายสิริดิฐมน เติมภักดี

นางสาวเนตรนภิส สังขมณี