ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 820) 26 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 65 (อ่าน 1967) 26 พ.ค. 65
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 9853) 12 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1358) 09 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1500) 09 พ.ค. 65
แจ้งกลุ่มไลน์นักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1528) 04 พ.ค. 65
กำหนดการรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3217) 02 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3714) 29 เม.ย. 65
กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า - ชมพู” สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 10262) 21 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1824) 10 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 983) 17 ก.พ. 65
ผลการทดสอบความู้ EST TRIAMNOM 65 (อ่าน 5599) 11 ก.พ. 65
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล กิจกรรมทดสอบวัดความรู้ EST TRIAMNOM 65 (อ่าน 2297) 11 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3230) 11 ก.พ. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 (ออนไลน์) (อ่าน 5777) 11 ก.พ. 65
เรียนรูปแบบออนไลน์ (Online) วันศุกร์ที่ 11 ก.พ. 2565 (อ่าน 1353) 10 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 13) (อ่าน 1717) 10 ก.พ. 65
ผลงานการเข้าร่วมการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (อ่าน 496) 04 ก.พ. 65
รายละเอียดการเข้าร่วมและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม EST TRIAMNOM 2565 (อ่าน 11165) 27 ม.ค. 65
ปะกาศ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันที่ 17 - 28 มกราคม 2565 (อ่าน 2053) 15 ม.ค. 65
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 10530) 10 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 6 (อ่าน 2520) 06 ม.ค. 65
กิจกรรมทดสอบความรู้ Excellent Student Test: EST TRIAMNOM 2565 (อ่าน 11478) 03 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 5 (อ่าน 3430) 03 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 12) (อ่าน 703) 30 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 (อ่าน 1398) 30 ธ.ค. 64
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ฉบับออนไลน์ (อ่าน 699) 28 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 11) (อ่าน 799) 24 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3 (อ่าน 2035) 18 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 10) (อ่าน 601) 17 ธ.ค. 64
การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 999) 17 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3887) 16 พ.ย. 64
แนวปฏิบัติการรับใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษาและสมาคมฯ (อ่าน 1601) 08 พ.ย. 64
กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน ม.ปลาย เข็มที่ 2 (อ่าน 1179) 02 พ.ย. 64
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 9813) 01 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 2070) 29 ต.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 10731) 28 ต.ค. 64
แจ้งสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3258) 30 ก.ย. 64
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อ่าน 977) 27 ส.ค. 64
ขอแจ้งยกเลิก รายการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Australian Mathematics Competition ประจำปี 2564 (อ่าน 519) 06 ส.ค. 64