ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติในการร่วมกิจกรรม รายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ | EST TRIAMNOM 2566 (อ่าน 4701) 30 ม.ค. 66
เชิญชวนนักเรียน ป.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมวาวศาสตร์ วาดศิลป์ จากจินตนาการสู่ชุมนุมโครงงานเพื่อชีวิต จิตสาธารณะ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1218) 15 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5747) 10 ม.ค. 66
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (อ่าน 434) 05 ม.ค. 66
การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 872) 23 ธ.ค. 65
กิจกรรมทดสอบวัดความรู้ “Excellent Student Test : EST TRIAMNOM 66 (อ่าน 18991) 13 ธ.ค. 65
รายละเอียดการแข่งขันกิจกรรมการตัดต่อภาพยนตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 70 (อ่าน 745) 11 ธ.ค. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 5173) 09 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การเรียนซ้ำรายวิชา (อ่าน 675) 26 พ.ย. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 5602) 13 พ.ย. 65
แนวปฏิบัติและรายชื่อนักเรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ TUN Smart Knowledge ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1750) 11 พ.ย. 65
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ TUN Smart Knowledge (อ่าน 1272) 04 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “เบญจรงค์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1228) 04 พ.ย. 65
การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 6696) 03 พ.ย. 65
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 3772) 29 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการฝึกซ้อมกีฬาภายใน (อ่าน 1899) 27 ก.ย. 65
ปฏิทินกำหนดการและแนวปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล 12 เม.ย. 65 - 17 เม.ย. 66 (อ่าน 3740) 21 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 8191) 31 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1311) 10 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 3) (อ่าน 3777) 08 ก.ค. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 8047) 29 มิ.ย. 65
รายละเอียดกิจกรรม TUN Smart Knowledge (อ่าน 3050) 10 มิ.ย. 65
ระบบสมัครชุมนุม (เฉพาะนักเรียนที่ยังไม่ได้เลือกชุมนุม) (อ่าน 28) 04 มิ.ย. 65
การเลือกชุมนุมของนักเรียนที่ยังไม่เลือกชุมนุม (อ่าน 9813) 02 มิ.ย. 65
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ "TUN SMART KNOWLEDGE" (อ่าน 2136) 30 พ.ค. 65
การเรียนซ้ำรายวิชา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2821) 30 พ.ค. 65
ระบบสมัครชุมนุมโครงงานฯ (อ่าน 234951) 29 พ.ค. 65
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 3712) 26 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 65 (อ่าน 5810) 26 พ.ค. 65
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 17344) 12 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2062) 09 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2158) 09 พ.ค. 65
แจ้งกลุ่มไลน์นักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2146) 04 พ.ค. 65
กำหนดการรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3844) 02 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5033) 29 เม.ย. 65
กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า - ชมพู” สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 11406) 21 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2519) 10 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2214) 17 ก.พ. 65
ผลการทดสอบความู้ EST TRIAMNOM 65 (อ่าน 6463) 11 ก.พ. 65
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล กิจกรรมทดสอบวัดความรู้ EST TRIAMNOM 65 (อ่าน 2848) 11 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3752) 11 ก.พ. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 (ออนไลน์) (อ่าน 6450) 11 ก.พ. 65
เรียนรูปแบบออนไลน์ (Online) วันศุกร์ที่ 11 ก.พ. 2565 (อ่าน 1700) 10 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 13) (อ่าน 2108) 10 ก.พ. 65
ผลงานการเข้าร่วมการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (อ่าน 943) 04 ก.พ. 65
รายละเอียดการเข้าร่วมและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม EST TRIAMNOM 2565 (อ่าน 11933) 27 ม.ค. 65
ปะกาศ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันที่ 17 - 28 มกราคม 2565 (อ่าน 2401) 15 ม.ค. 65
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 11316) 10 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 6 (อ่าน 3165) 06 ม.ค. 65
กิจกรรมทดสอบความรู้ Excellent Student Test: EST TRIAMNOM 2565 (อ่าน 12679) 03 ม.ค. 65