พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ มี 7 ข้อ ดังนี้

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความเป็นไทย มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ และเป็นพลเมืองที่ดี
    ของชาติและประชาคมโลก

3. พัฒนาให้ผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ตัดสินแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    และน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การดำรงชีวิต

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
    ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป้าประสงค์มี 7 ข้อดังนี้

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความเป็นไทย มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
    และประชาคมโลก

3. ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ ตัดสิน แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล และน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การดำรงชีวิต

4. โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

5. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์
    ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ

7. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล