กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภรภัทร นันสุนานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุพรรณี สุนันทนพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวศริญญา นาคจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นางสายสุนีย์ ตันเจริญ
ครู คศ.3

นายยงยุทธ เอี่ยมเจริญ
ครู คศ.2

นายศราวุฒิ ขันคำหมื่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวจินตนา น้ำกระโทก
ครู คศ.2

นางวรรณิสา กุชโร
ครู คศ.2

นายณัฏฐชัย แสงทอง
ครู คศ.1

นางสาวนารีรัตน์ ไชยณรงค์
ครู คศ.1

นางสมถวิล ศรีประภา
ครู คศ.1

นางสาวอรรถพร ศิริจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวกมลรัตน์ คุณะสิทธิ์ศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพรพิมล โถบำรุง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวธนาภรณ์ เรือนสีทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวทัชดาว นิสสัยมั่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายณัฐพงศ์ สกุลกิจโภคานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12

นางสาวสุมิตรา อิ่มรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางชฎารัตน์ สังวาระ
ครู คศ.3

นายราชศักดิ์ จิตต์บุญธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอมราวดี ศิริโชติ
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณา ขันอาสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวนรินช์ณัฏฐ์ ตระหง่าน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางสาวมะลิวัลย์ ทรัพย์คำจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นางสาวมณทกาญจน์ พรหมดนตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสุพรรณี หิรัญโรจน์บุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวประไพพร วิวัฒนาเจริญกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นาสาวทุ่งทอง สุดสวย
ครู คศ.2

นายธนรัฐ จันทร์ขาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายพินิจ สังสีมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

นายกิตติภูมิ เรืองเสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นายคมกริช อุดารักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8