กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภรภัทร นันสุนานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสุพรรณี สุนันทนพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวศริญญา นาคจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสายสุนีย์ ตันเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

นายยงยุทธ เอี่ยมเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12

นายศราวุฒิ ขันคำหมื่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจินตนา น้ำกระโทก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางวรรณิสา กุชโร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายณัฏฐชัย แสงทอง
ครู คศ.1

นางสาวนารีรัตน์ ไชยณรงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสมถวิล ศรีประภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอรรถพร ศิริจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวกมลรัตน์ คุณะสิทธิ์ศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวธนาภรณ์ เรือนสีทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวทัชดาว นิสสัยมั่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายณัฐพงศ์ สกุลกิจโภคานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/12

นางสาวสุมิตรา อิ่มรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางชฎารัตน์ สังวาระ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายราชศักดิ์ จิตต์บุญธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวอมราวดี ศิริโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววรรณา ขันอาสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนรินช์ณัฏฐ์ ตระหง่าน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวมะลิวัลย์ โพธิ์อุดม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นางสาวมณทกาญจน์ พรหมดนตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสุพรรณี หิรัญโรจน์บุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวประไพพร วิวัฒนาเจริญกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10

นาสาวทุ่งทอง สุดสวย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายธนรัฐ จันทร์ขาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายพินิจ สังสีมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นายกิตติภูมิ เรืองเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายคมกริช อุดารักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวกนิษฐา ว่องชิงชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12