กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสายสุนีย์ ตันเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอลงกฤต ตราชู
ครู คศ.2

นางสาวกมลรัตน์ คุณาสิทธิ์ศิริ
ครู คศ.2

นายสมพงษ์ เกียรติสถิตกุล
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.ดร.พจน์ ปลอบพรรณ
ครู คศ.3

นายยงยุทธ เอี่ยมเจริญ
ครู คศ.2

นายศราวุฒิ ขันคำหมื่น
ครู คศ.2

นางสาวจินตนา น้ำกระโทก
ครู คศ.2

นางวรรณิสา กุชโร
ครู คศ.2

นางสาวภรภัทร นันสุนานนท์
ครู คศ.1

นายณัฏฐชัย แสงทอง
ครู คศ.1

นางสุพรรณี สุนันทนพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวนารีรัตน์ ไชยณรงค์
ครู คศ.1

นางสมถวิล ศรีประภา
ครู คศ.1

นางสาวอรรถพร ศิริจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวพรพิมล โถบำรุง

นางสาวธนาภรณ์ เรือนสีทอง

นางสาวทัชดาว นิสสัยมั่น

นายณัฐพงศ์ แซ่หลี

นางสาวสุมิตรา อิ่มรักษา

นางชฎารัตน์ สังวาระ

นายราชศักดิ์ จิตต์บุญธรรม

นางสาวอมราวดี ศิริโชติ

นางสาววรรณา ขันอาสา

นางสาวนรินช์ณัฏฐ์ ตระหง่าน

นายฤทธิพล ศิวาโมกข์

นางสาวมะลิวัลย์ ทรัพย์คำจันทร์
ครูผู้ช่วย