กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสายสุนีย์ ตันเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอลงกฤต ตราชู
ครู คศ.2

นางสาวกมลรัตน์ คุณาสิทธิ์ศิริ
ครู คศ.2

นายสมพงษ์ เกียรติสถิตกุล
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.ดร.พจน์ ปลอบพรรณ
ครู คศ.3

นายยงยุทธ เอี่ยมเจริญ
ครู คศ.2

นายศราวุฒิ ขันคำหมื่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวจินตนา น้ำกระโทก
ครู คศ.2

นางวรรณิสา กุชโร
ครู คศ.2

นางสาวภรภัทร นันสุนานนท์
ครู คศ.2

นายณัฏฐชัย แสงทอง
ครู คศ.1

นางสุพรรณี สุนันทนพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนารีรัตน์ ไชยณรงค์
ครู คศ.1

นางสมถวิล ศรีประภา
ครู คศ.1

นางสาวอรรถพร ศิริจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวพรพิมล โถบำรุง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวธนาภรณ์ เรือนสีทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวทัชดาว นิสสัยมั่น

นายณัฐพงศ์ สกุลกิจโภคานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12

นางสาวสุมิตรา อิ่มรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางชฎารัตน์ สังวาระ

นายราชศักดิ์ จิตต์บุญธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอมราวดี ศิริโชติ

นางสาววรรณา ขันอาสา

นางสาวนรินช์ณัฏฐ์ ตระหง่าน

นายฤทธิพล ศิวาโมกข์

นางสาวมะลิวัลย์ ทรัพย์คำจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10