กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายณัฐพงศ์ สกุลกิจโภคานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : natthapong.sae@tun.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2557 กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2558-2560 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ครูผู้ช่วย
พ.ศ.2560-ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครู อันดับ คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล