กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจงกล นุ่มไทย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชาญสรรค์ วรรณวิชญวงศ์
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุวรรณา บุญวิก
ครู คศ.1

นางสาวแพรพรรณ คำภามิ่ง
ครู คศ.1

นายกฤษฎา โพธิ์น้ำซับ
ครู คศ.1

นางสาวฐิตาภรณ์ เติมเกียรติเจริญ

นายประยงฉัตร ปรุรัตน์

ว่าที่ ร.ต.ทวีบูลย์ นามแสน

นางสาวพิชชาภา ทองชมภู
ครูผู้ช่วย

นางสาวสวณี บุญอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5