กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจงกล นุ่มไทย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายชาญสรรค์ วรรณวิชญวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุวรรณา บุญวิก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวแพรพรรณ คำภามิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายกฤษฎา โพธิ์น้ำซับ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวฐิตาภรณ์ เติมเกียรติเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

ว่าที่ ร.ต.ทวีบูลย์ นามแสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวพิชชาภา ทองชมภู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสวณี บุญอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7