โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
78 ถนนรามคำแหง   แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 023731473
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจงกล นุ่มไทย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุทธเนตร ฤทธิโชติ
ครู คศ.2

นางอุทุมพร จิตรแสวง
ครู คศ.2

นางสาวสุมาลี เมธโยดม
ครู คศ.2

นายชาญสรรค์ วรรณวิชญวงศ์
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุวรรณา บุญวิก
ครู คศ.1

นางสาวแพรพรรณ คำภามิ่ง
ครู คศ.1

นายกฤษฎา โพธิ์น้ำซับ

นางสาวฐิตาภรณ์ เติมเกียรติเจริญ

นายประยงฉัตร ปรุรัตน์

ว่าที่ ร.ต.ทวีบูลย์ นามแสน

นางสาวพิชชาภา ทองชมภู
ครูผู้ช่วย