กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุนิศา ปัทวันวิเวก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเพ็ญศิริ จารุจินดา
ครู คศ.3

นางสาวอนงค์ เกิดมั่งมี

นางสาววัสสิกา จันจรัส
ครู คศ.2

นางยุพิน ไวไธสง
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญพิศ โสตถิสารากร
ครู คศ.1

นางสาวกิ่งดาว จำปา

นางสาวอุดมพร เนตรวงศ์

นายวีรศักดิ์ สิงห์ทองห้าว

นายเฉลิมชัย เนื่องเฉลิม

นางสาวกัญธิยา ปันธิยะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นายคาวี กมลเลิศ

นางสาวสุกัญญา ปัจชัยสังข์

นางสาวนัฏฐวรัตน์ เบ้าทอง

นางสาวศิรดา สูงสกุล

นางสาวอัสมา ยะดี

นายทินเอก ทองนอก