กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายคาวี กมลเลิศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอนงค์ เกิดมั่งมี
ครู คศ.3

นางสาวอุดมพร เนตรวงศ์
ครู คศ.1

นางสาววัสสิกา จันจรัส
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญพิศ โสตถิสารากร
ครู คศ.1

นางสาวกิ่งดาว จำปา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสุนิศา ปัทวันวิเวก
ครู คศ.1

นายวีรศักดิ์ สิงห์ทองห้าว
ครู คศ.2

นายเฉลิมชัย เนื่องเฉลิม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12

นางสาวกัญธิยา ปันธิยะ

นางสาวสุกัญญา ปัจชัยสังข์

นางสาวนัฏฐวรัตน์ เบ้าทอง

นางสาวศิรดา สูงสกุล

นางสาวอัสมา ยะดี

นายทินเอก ทองนอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวยุภาพร ศุภนิกร
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิสญ์ชาพร ลั้งแท้กุล
ครูผู้ช่วย