กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายคาวี กมลเลิศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวอนงค์ เกิดมั่งมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาววัสสิกา จันจรัส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวเพ็ญพิศ โสตถิสารากร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11

นางสาวกิ่งดาว จำปา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางสุนิศา ปัทวันวิเวก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11

นายวีรศักดิ์ สิงห์ทองห้าว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นายเฉลิมชัย เนื่องเฉลิม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

นางสาวกัญธิยา ปันธิยะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวสุกัญญา ปัจชัยสังข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นางสาวนัฏฐวรัตน์ เบ้าทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวศิรดา สูงสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวอัสมา ยะดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายทินเอก ทองนอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวยุภาพร ศุภนิกร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12

นางสาวพิสญ์ชาพร ลั้งแท้กุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8