กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเพ็ญพิศ โสตถิสารากร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0955396150
อีเมล์ : Krudada.so@gmail.com

นางสาวกัญธิยา ปันธิยะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : kantiya.pun@tun.ac.th

นางสาวกิ่งดาว จำปา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
เบอร์โทร : 0656900060
อีเมล์ : kingdao.chu@tun.ac.th

นางสาวนัฏฐวรัตน์ เบ้าทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : nattawatat.bao@tun.ac.th

นางสาวพิสญ์ชาพร ลั้งแท้กุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : pischaporn.lun@tun.ac.th

นางสาวยุภาพร ศุภนิกร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
อีเมล์ : yuphaporn.sup@tun.ac.th

นางสาววัสสิกา จันจรัส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : wassika.cha@tun.ac.th

นายวีรศักดิ์ สิงห์ทองห้าว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
อีเมล์ : weeras.sin@tun.ac.th

นางสาวศิรดา สูงสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
อีเมล์ : sirada.sung@tun.ac.th

นางสาวสุกัญญา ปัจชัยสังข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
อีเมล์ : sukanya.paj@tun.ac.th

นางสุนิศา ปัทวันวิเวก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/13
อีเมล์ : boomskywalker@hotmail.com

นางสาวอัสมา ยะดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
อีเมล์ : ussama@tun.ac.th