กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายคาวี กมลเลิศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอุดมพร เนตรวงศ์

นางสุนิศา ปัทวันวิเวก
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญศิริ จารุจินดา
ครู คศ.3

นางสาวอนงค์ เกิดมั่งมี

นางสาววัสสิกา จันจรัส
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญพิศ โสตถิสารากร
ครู คศ.1

นางสาวกิ่งดาว จำปา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายวีรศักดิ์ สิงห์ทองห้าว

นายเฉลิมชัย เนื่องเฉลิม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12

นางสาวกัญธิยา ปันธิยะ

นางสาวสุกัญญา ปัจชัยสังข์

นางสาวนัฏฐวรัตน์ เบ้าทอง

นางสาวศิรดา สูงสกุล

นางสาวอัสมา ยะดี

นายทินเอก ทองนอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7