ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ประเมินวิทยะฐานะ
>คู่มือการใช้งานโปรแกรม Lteacher 146733
>โปรแกรม LTeacher 29 ตุลาคม 2561 146832
>PDFบรรยายการประเมินวิทยะฐานะ ว21-2560 146457
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 124076
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.45 KB 146588
ประกาศกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 146707
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 146575
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 146834
แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล
>แบบฟอร์ม PA2 PA3 4961
27_เเบบลงเวลา ขอมาสาย ตอน.บค.8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.58 KB 123961
26_เเบบขอออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.27 KB 123927
25_แบบขอให้ผู้อื่นอยู่เวรแทน ตอน.บค.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 123951
24_เเบบขอเปลี่ยนเวร ตอน.บค.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.6 KB 124010
23_แบบฟอร์ม ใบลา ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.39 KB 124265
22_แบบฟอร์มบันทึกส่งคืนเครื่องราช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 123880
21_แบบฟอร์มบันทึกขอเครื่องราช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.19 KB 123890
20_แบบฟอร์มสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.89 KB 123900
19_แบบฟอร์มสมัครงาน คัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.37 KB 123884
18_แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ - สพม.กท 2 (กรณีเร่งด่วนฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.9 KB 123887
17-1_แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ - สพม.กท 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.66 KB 123895
17_หลักเกณฑ์และแนวทางการขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ - สพม. 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 123877
16-4_แบบรายงานขอกลับเข้ารับราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.98 KB 123885
16-3_หนังสือรับรองลาสิกขา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.52 KB 123874
16-2_แบบใบลาอุปสมบท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.4 KB 123889
16-1_หนังสือรับรองลาอุปสมบท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.99 KB 123866
16_คำอธิบายการลาอุปสมบท-รับรองลาสิกขาบท-การขอกลับเข้ารับราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.22 KB 123873
15_แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.44 KB 123886
14_แบบคำขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.73 KB 123874
13_ฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.7 KB 123899
12_แบบใบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.13 KB 123891
11_แบบคำขอเพิ่มวุฒิ สพม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.35 KB 123892
10_คำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 457.15 KB 123888
09_แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.97 KB 123887
08-1_แบบคำขอการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.91 KB 123876
08_บันทึกขอเข้ารับการอบรมพัฒนาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.91 KB 123891
07_แบบคำร้องข้อย้ายฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.73 KB 123936
06_แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.48 KB 123888
05_คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.14 KB 123871
04_คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.36 KB 123887
03_แบบคำขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน (กรุงไทย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.78 KB 123893
02_แบบคำขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.44 KB 123907
01_แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 124040