ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ประเมินวิทยะฐานะ
>คู่มือการใช้งานโปรแกรม Lteacher 146697
>โปรแกรม LTeacher 29 ตุลาคม 2561 146816
>PDFบรรยายการประเมินวิทยะฐานะ ว21-2560 146439
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 123984
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.45 KB 146567
ประกาศกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 146663
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 146546
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 146792
แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล
>แบบฟอร์ม PA2 PA3 4873
27_เเบบลงเวลา ขอมาสาย ตอน.บค.8 ปี 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.75 KB 123917
26_เเบบขอออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.27 KB 123900
25_แบบขอให้ผู้อื่นอยู่เวรแทน ตอน.บค.2 ปี 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.44 KB 123922
24_เเบบขอเปลี่ยนเวร ตอน.บค.1 ปี 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.85 KB 123978
23_แบบฟอร์ม ใบลา ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.31 KB 124055
22_แบบฟอร์มบันทึกส่งคืนเครื่องราช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 123869
21_แบบฟอร์มบันทึกขอเครื่องราช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.31 KB 123875
20_แบบฟอร์มสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.89 KB 123879
19_แบบฟอร์มสมัครงาน คัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.37 KB 123873
18_แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ - สพม. 2 (กรณีเร่งด่วนฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.55 KB 123867
17-1_แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ - สพม. 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.7 KB 123869
17_หลักเกณฑ์และแนวทางการขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ - สพม. 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.92 KB 123866
16-4_แบบรายงานขอกลับเข้ารับราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.97 KB 123873
16-3_หนังสือรับรองลาสิกขา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.52 KB 123861
16-2_แบบใบลาอุปสมบท Word Document ขนาดไฟล์ 269.54 KB 123872
16-1_หนังสือรับรองลาอุปสมบท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.99 KB 123861
16_คำอธิบายการลาอุปสมบท-รับรองลาสิกขาบท-การขอกลับเข้ารับราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.22 KB 123864
15_แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.44 KB 123873
14_แบบคำขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.73 KB 123863
13_ฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.21 KB 123876
12_แบบใบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.38 KB 123873
11_แบบคำขอเพิ่มวุฒิ สพม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.35 KB 123874
10_คำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 457.15 KB 123875
09_แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.97 KB 123869
08-1_แบบคำขอการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.89 KB 123865
08_บันทึกขอเข้ารับการอบรมพัฒนาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.89 KB 123873
07_แบบคำร้องข้อย้ายฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.73 KB 123909
06_แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.48 KB 123879
05_คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.14 KB 123864
04_คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.87 KB 123872
03_แบบคำขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน (กรุงไทย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.78 KB 123869
02_แบบคำขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.44 KB 123880
01_แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.64 KB 123985