ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ประเมินวิทยะฐานะ
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Lteacher 25401
โปรแกรม LTeacher 29 ตุลาคม 2561 25554
PDFบรรยายการประเมินวิทยะฐานะ ว21-2560 25156
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 2619
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.45 KB 25322
ประกาศกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 25321
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 25290
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 25498
แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล
27_เเบบลงเวลา ขอมาสาย ตอน.บค.8 ปี 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.75 KB 2638
26_เเบบขอออกต่างจังหวัด ตอน.บค.9 ปี 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.48 KB 2632
25_แบบขอให้ผู้อื่นอยู่เวรแทน ตอน.บค.2 ปี 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.21 KB 2633
24_เเบบขอเปลี่ยนเวร ตอน.บค.1 ปี 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.75 KB 2635
23_แบบฟอร์ม ใบลา ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.61 KB 2649
22_แบบฟอร์มบันทึกส่งคืนเครื่องราช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 2629
21_แบบฟอร์มบันทึกขอเครื่องราช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.36 KB 2630
20_แบบฟอร์มสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.07 KB 2627
19_แบบฟอร์มสมัครงาน คัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.37 KB 2628
18_แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ - สพม. 2 (กรณีเร่งด่วนฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.55 KB 2629
17-1_แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ - สพม. 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.7 KB 2628
17_หลักเกณฑ์และแนวทางการขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ - สพม. 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.92 KB 2628
16-4_แบบรายงานขอกลับเข้ารับราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.97 KB 2630
16-3_หนังสือรับรองลาสิกขา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.52 KB 2628
16-2_แบบใบลาอุปสมบท Word Document ขนาดไฟล์ 269.54 KB 2628
16-1_หนังสือรับรองลาอุปสมบท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.99 KB 2627
16_คำอธิบายการลาอุปสมบท-รับรองลาสิกขาบท-การขอกลับเข้ารับราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.22 KB 2627
15_แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.44 KB 2629
14_แบบคำขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.73 KB 2628
13_ฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45 KB 2636
12_แบบใบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.57 KB 2627
11_แบบคำขอเพิ่มวุฒิ สพม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.35 KB 2628
10_คำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 457.15 KB 2632
09_แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.97 KB 2628
08-1_แบบคำขอการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.91 KB 2629
08_บันทึกขอเข้ารับการอบรมพัฒนาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.92 KB 2630
07_แบบคำร้องข้อย้ายฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.73 KB 2632
06_แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 2629
05_คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.14 KB 2628
04_คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.36 KB 2630
03_แบบคำขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน (กรุงไทย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.78 KB 2630
02_แบบคำขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.44 KB 2632
01_แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.14 KB 2643