โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
78 ถนนรามคำแหง   แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 023731473
คณะผู้บริหาร

นายสมพร สังวาระ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายคมศักดิ์ หาญสิงห์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางอิศรา ร่วมนิคม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุุคคล

นางสาวอาชวินี ไชยสุนทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาววิลาวัลย์ อันมาก
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ