คณะผู้บริหาร

ดร.สมพร สังวาระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอิศรา ร่วมนิคม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอาชวินี ไชยสุนทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาววิลาวัลย์ อันมาก
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางยุบล บุญอินทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป