คณะผู้บริหาร

นางบุสบง พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอิศรา ร่วมนิคม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรพงษ์ รัตนทรัพย์ศิริ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวเบญจวรรณ ชัยวิชา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอิฏฐิรา ทรงกิติพิศาล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ