โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
78 ถนนรามคำแหง   แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 023731473
คณะผู้บริหาร

นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอัศวชัย อ่อนนาเรนทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายเจริญ บุตะเขียว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางอิศรา ร่วมนิคม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายคมศักดิ์ หาญสิงห์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป