คณะผู้บริหาร

ดร.สมพร สังวาระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอิศรา ร่วมนิคม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุรพงษ์ รัตนทรัพย์ศิริ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางยุบล บุญอินทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป