คณะผู้บริหาร

นางบุสบง พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอิศรา ร่วมนิคม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรพงษ์ รัตนทรัพย์ศิริ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสุธี สายสิน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวประวีต ส่องแสง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ