โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
78 ถนนรามคำแหง   แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 023731473
งานแนะแนวการศึกษา

นางเกศินีย์ แจ่มจรรยา
ครู คศ.3
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

นางสาวพฤกษา เลิศวิจิตรจรัส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/13

นางสาวจันทิมา ต่ายเพ็ช

นางรักชนก นวลคล้าย

นางสาวภาชินี นิลไชยพัฒน์