งานแนะแนวการศึกษา

นางเกศินีย์ แจ่มจรรยา
ครู คศ.3
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

นางสาวพฤกษา เลิศวิจิตรจรัส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10

นางรักชนก นวลคล้าย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/11

นางสาวภาชินี นิลไชยพัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวสุจิวรรณ ช่วยบำรุง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14