กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเสาวภา โสภณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอรุณ น่วมสำลี
ครู คศ.2

นางสาวศริญญา นาคจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นางสาวรัชนี มรุตกรกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสุปัญญา ภูมิฐาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวประไพพร วิวัฒนาเจริญกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นายพินิจ สังสีมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

นายศตวุธ หรือโอภาส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายวีร์สานต์ มีมูซอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นาสาวทุ่งทอง สุดสวย
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลักษณ์ พลอยทับทิม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นายธนรัฐ จันทร์ขาว
ครู คศ.2

นายคมกริช อุดารักษ์
ครู คศ.2

นางสาวมธุรส เรืองสมบัติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นางจุฑารัตน์ เรียงสนาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายนันทพัทธ์ สุดตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวอุษราภรณ์ แก้วเสน่ห์ใน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวเพชรดา ก้อนทอง
ครูผู้ช่วย

นายกิตติภูมิ เรืองเสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นายศุภเสฏฐวุฒิ ภูแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12

นายกิตติศักดิ์ ตั้งเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10