กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวเสาวภา โสภณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางสาวเสาวลักษณ์ พลอยทับทิม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นายสุปัญญา ภูมิฐาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายวีร์สานต์ มีมูซอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/14

นางสาวมธุรส เรืองสมบัติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นางจุฑารัตน์ เรียงสนาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายนันทพัทธ์ สุดตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางสาวอุษราภรณ์ แก้วเสน่ห์ใน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11

นางสาวเพชรดา ก้อนทอง
ครู คศ.1

นายศุภเสฏฐวุฒิ ภูแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายกิตติศักดิ์ ตั้งเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10