กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเสาวลักษณ์ พลอยทับทิม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
อีเมล์ : saowaluk.plo@tun.ac.th

นายกิตติศักดิ์ ตั้งเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : kittisak.tan@tun.ac.th

นายนันทพัทธ์ สุดตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : nantapat.sud@tun.ac.th

นายวีร์สานต์ มีมูซอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : veesarn@tun.ac.th

นายศุภเสฏฐวุฒิ ภูแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
อีเมล์ : Suphasetthawut@tun.ac.th

นายสุปัญญา ภูมิฐาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : supunya.pho@tun.ac.th

นางสาวเสาวภา โสภณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : saowapa.sop@tun.ac.th

นางสาวนลินี ตระสินธุ์
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : nalinee.tra@tun.ac.th