กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเสาวภา โสภณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอรุณ น่วมสำลี
ครู คศ.2

นางสาวศริญญา นาคจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวรัชนี มรุตกรกุล
ครู คศ.2

นายสุปัญญา ภูมิฐาน
ครู คศ.2

นางสาวประไพพร วิวัฒนาเจริญกุล
ครู คศ.2

นายพินิจ สังสีมา
ครู คศ.3

นายศตวุธ หรือโอภาส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายวีร์สานต์ มีมูซอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นาสาวทุ่งทอง สุดสวย
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลักษณ์ พลอยทับทิม
ครู คศ.1

นายธนรัฐ จันทร์ขาว
ครู คศ.2

นายคมกริช อุดารักษ์
ครู คศ.2

นางสาวมธุรส เรืองสมบัติ
ครู คศ.1

นางจุฑารัตน์ เรียงสนาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายนันทพัทธ์ สุดตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวอุษราภรณ์ แก้วเสน่ห์ใน
ครู คศ.1

นางสาวเพชรดา ก้อนทอง
ครูผู้ช่วย

นายกิตติภูมิ เรืองเสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นายศุภเสฏฐวุฒิ ภูแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายกิตติศักดิ์ ตั้งเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10