กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกัณทัศน์ สวัสดิชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางโกญจน์มาศ จันทมุณี
ครู คศ.3

นายนิพนธ์ กฤตสิน
ครู คศ.2

นายสมชาย วัลลภธารี
ครู คศ.3

นายชุมพร แก้วชา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นายปรีชา ผังดี
ครู คศ.2

นางสาวพิศมัย รุ่งเรือง
ครู คศ.3

นางกัณฐณัฏฐ์ เชาวน์เสฏฐกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางวิภาพร สุวรรณอำไพ
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนิภาภรณ์ รักสะอาด

นางสาวปุณยวีร์ อัครภูริฐานันท์