กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกัณทัศน์ สวัสดิชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : kunnatat.saw@tun.ac.th

นางกัณฐณัฏฐ์ เชาวน์เสฏฐกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : sirirat.cha@tun.ac.th

นางโกญจน์มาศ จันทมุณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
อีเมล์ : kojamas.cha@tun.ac.th

นายชุมพร แก้วชา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
อีเมล์ : chumporn.kaew@tun.ac.th

นายนิพนธ์ กฤตสิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : nippon_krit@tun.ac.th

นางสาวนิภาภรณ์ รักสะอาด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
อีเมล์ : nipaporn.ruk@tun.ac.th

นายปรีชา ผังดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : pricha.phu@tun.ac.th

นางสาวปุณยวีร์ อัครภูริฐานันท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
อีเมล์ : punyavee@tun.ac.th

นางสาวพิศมัย รุ่งเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
อีเมล์ : pissamai.run@tun.ac.th

นางวิภาพร สุวรรณอำไพ
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : vipaporn@nmrsw2.ac.th

นายสมชาย วัลลภธารี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
อีเมล์ : somchaipe@tun.ac.th