กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกัณทัศน์ สวัสดิชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางโกญจน์มาศ จันทมุณี
ครู คศ.3

นายปรีชา ผังดี
ครู คศ.2

นายชุมพร แก้วชา
ครู คศ.2

นายสมชาย วัลลภธารี
ครู คศ.2

นายนิพนธ์ กฤตสิน
ครู คศ.2

นางสาวพิศมัย รุ่งเรือง
ครู คศ.2

นางกัณฐณัฏฐ์ เชาวน์เสฏฐกุล
ครู คศ.2

นางวันเพ็ญ จิตรพันธุ์
ครู คศ.3

นางวิภาพร สุวรรณอำไพ
ครู คศ.4

นางสาวนิภาภรณ์ รักสะอาด

นางสาวปุณยวีร์ อัครภูริฐานันท์