กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุนิศา ปัทวันวิเวก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0954424405
อีเมล์ : boomskywalker@hotmail.com
ที่อยู่ :
ม.บ้านฟ้าปิยรมย์ (นีว่า) ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ปริญญาโท (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2553 ปริญญาตรี (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
2548 มัธยมศึกษาปีที่6 (ศิลป์-คำนวณ) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
2542 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดอินทราวาส
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครู
2555 - 2558 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ครูอัตราจ้าง
2553 - 2555 โรงเรียนวัดราชโอรส ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล