กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรชุมา แก้วกัลยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
เบอร์โทรศัพท์ : 0891416663
อีเมล์ : bokykanlaya@gmail.com
ที่อยู่ :
394/25 อัสสกาญจน์ซิตี้คอนโดฯ ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 186 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2558 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ครูผู้ช่วย
2556 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาคม ครู คศ.1
2557 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครูชำนาญการ
2560-ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล