กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายรังสิมันต์ จุลหริก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0958876956
อีเมล์ : varithornkornmek@gmail.com
ที่อยู่ :
64/3 หมู่ 4 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเปียน
2549 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคงคาประชารักษ์
2552 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
2558 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล