กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปานรัชนี ลิ้มพิมลรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีนบุรี
2547 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2550 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2555 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครูผู้ช่วย
2557 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล