กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวมาลัยวรรณ แก้วอาสา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0806456360
อีเมล์ : kung-356@hotmail.com
ที่อยู่ :
เลขที่ 9/25 คอนโด The cube ซ.รามคำแหง 89/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2561 ปริญญาตรี ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556 ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล