กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐิญาภรณ์ หาญแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0857364638
อีเมล์ : mimna_r5@hotmail.com
ที่อยู่ :
49/1 ม.6 ต. กันจุ อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์ 67160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาตรี/ ครุศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559- ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมดุดมศึกษาน้อมเกล้า ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล