กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอมรรัตน์ ศิริอมรพรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0899943262
อีเมล์ : Amonrat54-6@hotmail.com
ที่อยู่ :
9/82 หมู่บ้าน เค.ซี. เนเชอรัล ซิตี้ รามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เครื่องราช : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์
2551 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกคณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
14 มิถุนายน 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล