จดหมายข่าว
“กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ”
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 65
“ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผลการเรียนไม่สมบูรณ์”
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
“นักเรียนเรายอด : เด็กชายเทพพิทักษ์ ไกรยะฝ่าย”
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 65
“ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน”
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
“อบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ”
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
“นักเรียนเรายอด : นางสาวพิชย์ญา หวังธำรงวิทย์ ”
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
“ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 3/2565”
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
“รับขวัญ วันเปิดเทอม 1/65”
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
โครงการสัมมนา "การสร้างเสริมความรู้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษา"
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
รับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 65
การอบรม เชิงปฏิบัติการ การประมาณราคาก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
"ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ และนิเทศ ครูผู้ช่วย"
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 65
“มอบเงิน และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียน และครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัย”
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
“กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ "เพาะต้นกล้า ฟ้า-ชมพู” วันที่ 2
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
“กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ "เพาะต้นกล้า ฟ้า-ชมพู”
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 65
เตรียมความพร้อมกิจกรรม “เพาะต้นกล้า ฟ้า-ชมพู” ให้สะอาดปลอดเชื้อ
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 65
“นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 รับเอกสารการจบหลักสูตร”
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 65
“เปลี่ยนผ้าอังสะ พระสิทธัตถะมหามุนี และรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565”
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัว ม.4
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 65