คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 386/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (อ่าน 38) 27 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 220.1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 80) 12 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 376/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีวางพวงมาลา (อ่าน 136) 07 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 362/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีวางพวงมาลา "พระบรมรูป 2 รัชกาล" (อ่าน 120) 07 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 372/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (TEDET) (อ่าน 125) 01 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 329/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรอง โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (อ่าน 111) 01 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 326/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีประดับพระเกี้ยว นักเรียนระดับม.4 (อ่าน 110) 01 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 325 เรื่ิอง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน โดรงการห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 150) 23 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 318/2563 เรื่ิอง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ (อ่าน 336) 17 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 317/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเยาวชนดีเด่น ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 142) 11 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 309/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 242) 03 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 307/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 595) 03 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 200.1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (อ่าน 176) 03 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 308/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (อ่าน 255) 02 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 306/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (อ่าน 284) 31 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 165/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีก (อ่าน 247) 28 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 302/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 (อ่าน 374) 28 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 298/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองความสามารถในการอ่านเเละเขียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 220) 23 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 301/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 153) 22 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 300/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม (อ่าน 144) 22 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 299/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 146) 22 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 292/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 563) 22 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 182/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ม.3 ปีการศึกษ (อ่าน 212) 11 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 178/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับ ม.2 ปีการศึ (อ่าน 189) 11 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 177/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมลูกเลือ - เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปี (อ่าน 217) 11 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 283/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ฯ วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 1808) 07 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 279/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน (อ่าน 227) 05 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 275/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม (อ่าน 281) 29 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 274/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (อ่าน 359) 24 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 273/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (อ่าน 312) 23 ก.ค. 63
คำสั้งที่ 134/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 271) 22 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 269/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (อ่าน 255) 22 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 268/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 243) 21 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 266/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 219) 21 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 258/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในโอกาสวันเแลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ (อ่าน 296) 20 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 247/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (แก้ไข) (อ่าน 320) 13 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 246/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1682) 13 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 244/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ โครงการเยาวชน เอ เอฟ เอส (อ่าน 177) 13 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 243/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (อ่าน 253) 13 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 238/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนเพื่อสมัครเรียนรักษาดินแดน (อ่าน 156) 09 ก.ค. 63