คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 275/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม (อ่าน 96) 29 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 274/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (อ่าน 95) 24 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 273/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (อ่าน 111) 23 ก.ค. 63
คำสั้งที่ 134/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 81) 22 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 269/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (อ่าน 79) 22 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 268/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 73) 21 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 266/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 71) 21 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 258/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในโอกาสวันเแลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ (อ่าน 115) 20 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 247/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (แก้ไข) (อ่าน 143) 13 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 246/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 751) 13 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 244/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ โครงการเยาวชน เอ เอฟ เอส (อ่าน 56) 13 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 243/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (อ่าน 75) 13 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 238/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนเพื่อสมัครเรียนรักษาดินแดน (อ่าน 61) 09 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 237/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในกิจกรรมบริจาคโลหิต (อ่าน 49) 09 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 233/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่คัดเลือกและสรรหาผู้ปกครองเครือข่ายระดับห้อ (อ่าน 87) 08 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 232/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตวรจเวรประจำวัน (อ่าน 175) 03 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 230/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเก (อ่าน 125) 03 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 229/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ป (อ่าน 101) 02 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 213/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบเสื้อกีฬาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 150) 29 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 212/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (อ่าน 319) 26 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 211/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน (อ่าน 249) 26 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 209/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครองและรับลงทะเบียนเรียน ม.2,3, (อ่าน 458) 25 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 192/2563 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมด้านวิชาการโดยผ่านระบบดิจิทัล นักเรียน (อ่าน 962) 15 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 193/2563 เรื่อง การจัดการเรียนสอนออนไลน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน (อ่าน 953) 15 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 190/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติหน้าที่รับมอบตัวนักเรียน ม.1,4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ (อ่าน 491) 11 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 187/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนที่ได้รับคัเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีก (อ่าน 265) 10 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 188/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี (อ่าน 280) 10 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 186/2563 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราช (อ่าน 256) 09 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 179/2563 เรื่อง แต่งตั้งนคณะกรรมการดำเินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี (อ่าน 444) 04 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 180/2563 เรื่อง แต่งตั้งนคณะกรรมการดำเินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี (อ่าน 399) 04 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 175/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 502) 26 พ.ค. 63
คำสั่งที่ 174/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหนังสือเรียน ปีการสึกษา 2563 (อ่าน 278) 25 พ.ค. 63
คำสั่งที่ 164/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา (อ่าน 423) 20 พ.ค. 63
คำสั่งที่ 163/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล (อ่าน 684) 15 พ.ค. 63
คำสั่งที่ 153/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศ (อ่าน 379) 10 พ.ค. 63
คำสั่งที่ 152/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา (อ่าน 349) 08 พ.ค. 63
คำสั่งที่ 147/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม (อ่าน 551) 24 เม.ย. 63
คำสั่งที่ 146/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 699) 24 เม.ย. 63
คำสั่งที่ 145/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตวรจเวรประจำวัน (อ่าน 497) 24 เม.ย. 63
คำสั่งที่ 144/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 525) 24 เม.ย. 63