คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 446/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับมัธยมศึก (อ่าน 27) 20 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 453/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษ (อ่าน 52) 18 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 455/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึก (อ่าน 34) 18 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 452/2562 เรื่อง แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครอง และรับลงทะเบียน (เพิ่มเติม) (อ่าน 86) 14 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 412/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 50) 13 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 416/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในกิจกรรมบริจาคโลหิต (อ่าน 39) 13 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 428/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปอบรมคุณธรรมและทัศ (อ่าน 51) 13 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 417/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในกิจกรรมชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง (อ่าน 40) 13 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 411/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (อ่าน 37) 13 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 448/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" (อ่าน 320) 13 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 451/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในโรงเรียน ประจำปี 2562 (อ่าน 53) 13 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 405/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Learn through Travel in Australia (อ่าน 99) 28 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 371/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับเอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน (อ่าน 60) 28 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 406/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะการรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายบุรณาการ "IP Integrated Camp" (อ่าน 83) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 404/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การอบรมเชิงปฏิบัติ "การพัฒนาแผนการจัดการเรียนร (อ่าน 71) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 397/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษ (อ่าน 88) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 396/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.1 (อ่าน 90) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 395/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีวางพวงมาลา (อ่าน 73) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 388/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ จังหวัดระนอง (อ่าน 73) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 380/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่แจกเอกสารรายงานผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา (อ่าน 54) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 370/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Intensive Course For EP students (อ่าน 38) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 367/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีวางพวงมาลา "พระบรมรูป ๒ รัชกาล" (อ่าน 23) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 366/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Enhancing Skills For Mathematics and English Tes (อ่าน 35) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 365/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณกรรมการจัดกิจกรรมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งท (อ่าน 23) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 363/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการเข้าค่ายภาษาไทย "ภาษาไทยสัญจร ครั้งที่ 6" (อ่าน 26) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 360/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนรัฐบาลสหรัฐ (เอ เอฟ เ (อ่าน 15) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 358/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ (เพิ่มเติม) (อ่าน 54) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 357/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 20) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 351/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประ (อ่าน 22) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 349/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 22) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 361/2562 เร่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ (เพิ่มเติม) (อ่าน 19) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 362/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม "เบญจบูรพาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15" (อ่าน 224) 24 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 355/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Day Camp ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 256 (อ่าน 164) 13 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 354/2562 เรื่อง แต่งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 246) 13 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 356/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ (อ่าน 232) 13 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 343/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะสี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเต (อ่าน 189) 11 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 348/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 160) 11 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 345/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ (อ่าน 229) 11 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 346/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อบรม เรื่อง "สิ่งแวดล้อมปลอดภัยห่างไกลโรค" (อ่าน 132) 11 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 344/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) (อ่าน 136) 11 ก.ย. 62