คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 216/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียน (อ่าน 45) 13 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 207/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจทานโครงสร้างรายงิชาและคำอธิบายรายวิชา (อ่าน 28) 13 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 203/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลรายงาน (OBECQA) (อ่าน 32) 13 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 211/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน (อ่าน 32) 13 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 195/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี 256 (อ่าน 40) 10 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 170/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อดดยวิะีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปีการศึกษา (อ่าน 43) 06 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 0153/2562 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (อ่าน 356) 01 พ.ค. 62
คำสั่งที่ 117/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ม.2,3,5,6 (อ่าน 590) 03 เม.ย. 62
คำสั่งที่ 116/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัว ม.1,4 (อ่าน 478) 03 เม.ย. 62
คำสั่งที่ 108/2562 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการปฏิบัติหน้าที่ปฐมนิเทศ ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 397) 03 เม.ย. 62
คำสั่งที่ 106/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3และ ม.6 (อ่าน 200) 03 เม.ย. 62
คำสั่งที่ 105/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 241) 03 เม.ย. 62
คำสั่งที่ 104/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 583) 19 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 101/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 571) 15 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 056/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ผลการเรียนไม่สม (อ่าน 368) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 061/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปี2561 (อ่าน 244) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 059/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (อ่าน 286) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 067/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม "ค่ายปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน" ปี 2561 (อ่าน 204) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 098/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ม.1-4 (อ่าน 302) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 094/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบงานประกันุณภาพ (อ่าน 148) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 096/2562 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 180) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 087/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่แจกเอกสารรายงานผลการเรียน ระดับชั้น 1-6 (อ่าน 129) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 086/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจทานเอกสาร (ปพ.5) (อ่าน 164) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 083/2562 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 106) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 082/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 103) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 079/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน (อ่าน 96) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 077/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 95) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 079/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา (O-NET) ม.6 (อ่าน 78) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 095/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (อ่าน 94) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 057/2562 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการตรวจสุขภาพครู และบุคลากรของโรงเรียน (อ่าน 209) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 083/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 315) 07 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 085/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1161) 07 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 075/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร (อ่าน 243) 28 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 046/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ 2 รัชกาล (อ่าน 259) 13 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 037/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ม.3 (อ่าน 254) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 047/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (อ่าน 270) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 045/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดครูที่ปรึกษา ประจำการศึกษา 2562 (อ่าน 298) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 039/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานนักเรียน ประธานคณะและคณะกรรมการ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 276) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 044/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) (อ่าน 208) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 052/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) สหวิทยาเขต (อ่าน 213) 11 ก.พ. 62