คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 362/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม "เบญจบูรพาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15" (อ่าน 127) 24 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 355/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Day Camp ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 256 (อ่าน 94) 13 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 354/2562 เรื่อง แต่งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 175) 13 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 356/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ (อ่าน 142) 13 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 343/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะสี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเต (อ่าน 120) 11 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 348/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 98) 11 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 345/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ (อ่าน 121) 11 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 346/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อบรม เรื่อง "สิ่งแวดล้อมปลอดภัยห่างไกลโรค" (อ่าน 69) 11 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 344/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) (อ่าน 83) 11 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 338/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (อ่าน 37) 11 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 337/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ (อ่าน 49) 11 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 335/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู (อ่าน 46) 11 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 329/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 38) 11 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 327/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562 - 2563 (อ่าน 32) 11 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 326/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมไปศึกษาดูงาน (อ่าน 39) 11 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 291 เรื่อง แต่งตั้งบุคลการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ (เพิ่มเติม) (อ่าน 35) 11 ก.ย. 62
คำสั่งที่ 325 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมน้อมฯ เตรียมพร้อม สู่รั้งมหาวิทยาลัย ปีการศึกษ (อ่าน 29) 11 ก.ย. 62
แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครืองราชอิสริยภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2563 (อ่าน 75) 29 ส.ค. 62
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 15) 29 ส.ค. 62
คำสั่งที่ 316/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ (AMC) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (อ่าน 94) 22 ส.ค. 62
คำสั่งที่ 319/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดครงการประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (อ่าน 85) 22 ส.ค. 62
คำสั่งที่ 318/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 79) 22 ส.ค. 62
คำสั่งที่ 317/2562 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่นำนักเรียนระดับ ม.1 เข้าร่วมงานวิทยาศาสตร์ (อ่าน 75) 22 ส.ค. 62
คำสั่งที่ 314/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2561 (อ่าน 73) 22 ส.ค. 62
คำสั่งที่ 312/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว (อ่าน 70) 22 ส.ค. 62
คำสั่งที่ 311/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (อ่าน 137) 06 ส.ค. 62
คำสั่งที่ 315/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมพระนางเจ้าฯ (อ่าน 137) 06 ส.ค. 62
คำสั่งที่ 297/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม (อ่าน 144) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 295/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 139) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 292/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา (อ่าน 185) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 289/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 116) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 288/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี งบประมาณ (อ่าน 135) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 284/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนดำเนินงานในกิจกรรมบริจาคโลหิต (อ่าน 102) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 282/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ (อ่าน 65) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 281/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 59) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 280/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 61) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 277/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง (อ่าน 70) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 270/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ การจัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส (อ่าน 60) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 269/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศาตร์ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 388) 23 ก.ค. 62
คำสั้งที่ 268/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์โครงการ AFS รุ่นที่ 59 (อ่าน 77) 23 ก.ค. 62