คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 131/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 101) 03 เม.ย. 63
คำสั่งที่ 124/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครู โครงการห้องเรียนพิเศษ Internationnal Program (อ่าน 45) 30 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 123/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ (ครูชาวญี่ปุ่นและครูชาวฝรั่งเศส) (อ่าน 31) 30 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 117/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2 (อ่าน 121) 19 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 110/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวันหยุดพิเศษ (อ่าน 165) 18 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 106/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองและควบคุมป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 245) 17 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 100/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้นและหัวหน้าคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 189) 17 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 101/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (แก้ไข) (อ่าน 148) 17 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 091/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่รับมอบตัวนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ม.1 (อ่าน 217) 16 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 083/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่มอบเอกสารให้แก่นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษารุ่น (อ่าน 186) 13 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 085/2563 เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 825) 12 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 089/2563 เรื่อง ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ (อ่าน 305) 12 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 081/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกาศผลและรับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 433) 11 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 080/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 256 (อ่าน 324) 11 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 079/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศ (อ่าน 402) 11 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 078/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศ (อ่าน 443) 11 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 069/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครู โครงการห้องเรียนพิเศษ International Program (อ่าน 157) 06 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 072/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 (อ่าน 136) 06 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 070/2563 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการตรวจทานเอกสารปฃบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (อ่าน 105) 05 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 066/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 72) 04 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 065/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกาศผล และรับรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเ (อ่าน 199) 04 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 058/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม4.ห้องเรี (อ่าน 164) 28 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 057/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเร (อ่าน 178) 28 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 060/2563 เรื่ิอง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (อ่าน 135) 28 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 050/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู (อ่าน 85) 27 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 048/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม Advance Course : EMET ภาคเรียนที่ 2 ปีก (อ่าน 27) 27 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 056/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมมการดำเนินงานการพัฒนาบุลากรเพื่อรับการประเมิน PISA (อ่าน 37) 27 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 045/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนอบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภา (อ่าน 91) 20 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 043/2563 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 210) 14 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 039/2563 เรื่อง แต่งตั้งประธานนักเรียน ประธานคณะและคณะกรรมการ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 83) 11 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 038/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อำลาสถาบัน และปัจฉิมนิเทศ ระดับ ม.6 (อ่าน 203) 05 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 037/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) (อ่าน 75) 05 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 036/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม (อ่าน 53) 05 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 032/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1882) 04 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 033/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ปีการศึกษา (อ่าน 287) 04 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 27/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดการแข่งขันวงดนตรีสตริง ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 58) 31 ม.ค. 63
คำสั่งที่ 25/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้านำเสนอผลงานนักเรียน ระดับ ม.2 และ ม.4 ปีการศึกษา (อ่าน 59) 31 ม.ค. 63
คำสั่งที่ 20/2563 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ จัดนิทรรศการศิลปะนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ่าน 33) 31 ม.ค. 63
คำสั่งที่ 023/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงาน "16 ปี ชุมนุมโครงงานเพื่อชีวิต จิตสาธาร (อ่าน 70) 28 ม.ค. 63
คำสั่งที่ 16/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน"อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคลังข้อสอบและสอบออน (อ่าน 69) 20 ม.ค. 63