คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 117/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ม.2,3,5,6 (อ่าน 152) 03 เม.ย. 62
คำสั่งที่ 116/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัว ม.1,4 (อ่าน 199) 03 เม.ย. 62
คำสั่งที่ 108/2562 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการปฏิบัติหน้าที่ปฐมนิเทศ ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 121) 03 เม.ย. 62
คำสั่งที่ 106/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3และ ม.6 (อ่าน 56) 03 เม.ย. 62
คำสั่งที่ 105/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 85) 03 เม.ย. 62
คำสั่งที่ 104/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 241) 19 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 101/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 367) 15 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 056/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ผลการเรียนไม่สม (อ่าน 203) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 061/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปี2561 (อ่าน 125) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 059/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (อ่าน 138) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 067/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม "ค่ายปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน" ปี 2561 (อ่าน 86) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 098/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ม.1-4 (อ่าน 158) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 094/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบงานประกันุณภาพ (อ่าน 57) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 096/2562 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 47) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 087/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่แจกเอกสารรายงานผลการเรียน ระดับชั้น 1-6 (อ่าน 49) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 086/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจทานเอกสาร (ปพ.5) (อ่าน 48) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 083/2562 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 35) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 082/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 38) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 079/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน (อ่าน 32) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 077/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 34) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 079/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา (O-NET) ม.6 (อ่าน 25) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 095/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (อ่าน 36) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 057/2562 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการตรวจสุขภาพครู และบุคลากรของโรงเรียน (อ่าน 102) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 083/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 210) 07 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 085/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 911) 07 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 075/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร (อ่าน 133) 28 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 046/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ 2 รัชกาล (อ่าน 155) 13 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 037/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ม.3 (อ่าน 147) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 047/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (อ่าน 149) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 045/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดครูที่ปรึกษา ประจำการศึกษา 2562 (อ่าน 171) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 039/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานนักเรียน ประธานคณะและคณะกรรมการ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 162) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 044/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) (อ่าน 111) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 052/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) สหวิทยาเขต (อ่าน 120) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 036/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปี 2562 (อ่าน 65) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 031/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเ (อ่าน 76) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 030/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 56) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 050/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (อ่าน 158) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 028/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ม.6 (อ่าน 116) 01 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 026/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายหนังสืองานห้องสมุด (อ่าน 127) 01 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 029/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (อ่าน 130) 01 ก.พ. 62