คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 469/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (อ่าน 190) 29 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 464/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปี256 (อ่าน 129) 22 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 461/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่คัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย (อ่าน 125) 22 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 455/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในกิจกรรมชั้งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง (อ่าน 156) 15 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 445/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียน ม.3 (อ่าน 152) 14 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 450/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม.4 (อ่าน 138) 14 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 447/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำนักเรียน ม.2 ไปทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 157) 14 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 449/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำนักเรียน ม.4 ไปทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 136) 14 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 448/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำนักเรียน ม.6 ไปทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 121) 14 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 453/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใมนการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้ม ม.1 (อ่าน 115) 09 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 452/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 (อ่าน 85) 09 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 451/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำนักเรียนระดับชั้น ม.1 ไปทัศนศึกษา (อ่าน 100) 09 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 446/2563 เรื่่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึก (อ่าน 87) 09 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 442/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม (อ่าน 94) 07 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 440/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 90) 07 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 423/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 112) 02 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 432/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2 (อ่าน 228) 02 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 424 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในพิธีวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 202) 26 พ.ย. 63
คำสั่งที่ 400/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (แก้ไข) (อ่าน 386) 02 พ.ย. 63
คำสั่งที่ 394/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนา (อ่าน 192) 02 พ.ย. 63
คำสั่งที่ 398/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบฯ ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 477) 30 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 386/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (อ่าน 245) 27 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 220.1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 215) 12 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 376/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีวางพวงมาลา (อ่าน 271) 07 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 362/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีวางพวงมาลา "พระบรมรูป 2 รัชกาล" (อ่าน 242) 07 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 372/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (TEDET) (อ่าน 254) 01 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 329/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรอง โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (อ่าน 264) 01 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 326/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีประดับพระเกี้ยว นักเรียนระดับม.4 (อ่าน 208) 01 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 325 เรื่ิอง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน โดรงการห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 261) 23 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 318/2563 เรื่ิอง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ (อ่าน 486) 17 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 317/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเยาวชนดีเด่น ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 266) 11 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 309/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 356) 03 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 307/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 1993) 03 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 200.1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (อ่าน 310) 03 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 308/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (อ่าน 352) 02 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 306/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (อ่าน 385) 31 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 165/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีก (อ่าน 357) 28 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 302/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 (อ่าน 478) 28 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 298/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองความสามารถในการอ่านเเละเขียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 381) 23 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 301/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 245) 22 ส.ค. 63