คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 175/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 24) 26 พ.ค. 63
คำสั่งที่ 174/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหนังสือเรียน ปีการสึกษา 2563 (อ่าน 49) 25 พ.ค. 63
คำสั่งที่ 164/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา (อ่าน 134) 20 พ.ค. 63
คำสั่งที่ 163/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล (อ่าน 360) 15 พ.ค. 63
คำสั่งที่ 153/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศ (อ่าน 159) 10 พ.ค. 63
คำสั่งที่ 152/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา (อ่าน 176) 08 พ.ค. 63
คำสั่งที่ 147/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม (อ่าน 348) 24 เม.ย. 63
คำสั่งที่ 146/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 480) 24 เม.ย. 63
คำสั่งที่ 145/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตวรจเวรประจำวัน (อ่าน 250) 24 เม.ย. 63
คำสั่งที่ 144/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 241) 24 เม.ย. 63
คำสั่งที่ 138/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การเตรียมความพร้อม (อ่าน 299) 17 เม.ย. 63
คำสั่งที่ 132/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 125) 07 เม.ย. 63
คำสั่งที่ 131/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 848) 03 เม.ย. 63
คำสั่งที่ 124/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครู โครงการห้องเรียนพิเศษ Internationnal Program (อ่าน 155) 30 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 123/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ (ครูชาวญี่ปุ่นและครูชาวฝรั่งเศส) (อ่าน 128) 30 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 117/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2 (อ่าน 224) 19 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 110/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวันหยุดพิเศษ (อ่าน 461) 18 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 106/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองและควบคุมป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 600) 17 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 100/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้นและหัวหน้าคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 313) 17 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 101/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (แก้ไข) (อ่าน 364) 17 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 091/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่รับมอบตัวนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ม.1 (อ่าน 389) 16 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 083/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่มอบเอกสารให้แก่นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษารุ่น (อ่าน 244) 13 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 085/2563 เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1130) 12 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 089/2563 เรื่อง ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ (อ่าน 463) 12 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 081/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกาศผลและรับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 494) 11 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 080/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 256 (อ่าน 382) 11 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 079/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศ (อ่าน 484) 11 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 078/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศ (อ่าน 519) 11 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 069/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครู โครงการห้องเรียนพิเศษ International Program (อ่าน 201) 06 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 072/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 (อ่าน 201) 06 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 070/2563 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการตรวจทานเอกสารปฃบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (อ่าน 147) 05 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 066/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 107) 04 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 065/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกาศผล และรับรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเ (อ่าน 253) 04 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 058/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม4.ห้องเรี (อ่าน 247) 28 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 057/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเร (อ่าน 211) 28 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 060/2563 เรื่ิอง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (อ่าน 193) 28 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 050/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู (อ่าน 143) 27 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 048/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม Advance Course : EMET ภาคเรียนที่ 2 ปีก (อ่าน 62) 27 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 056/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมมการดำเนินงานการพัฒนาบุลากรเพื่อรับการประเมิน PISA (อ่าน 80) 27 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 045/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนอบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภา (อ่าน 128) 20 ก.พ. 63