กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเนตรนภิส สังขมณี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0918256120
อีเมล์ : thengsung@hotmail.com
ที่อยู่ :
115/94 หมู่ที่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว
2553 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
2555 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
2559 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560-ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล