กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวิวัฒน์ วงค์ษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0882183090
อีเมล์ : Toamingsu_fu@hotmail.com
ที่อยู่ :
Plum condo อาคาร A เลขที่ 779/178 ซอยนวมินทร์86 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเกล็ดแก้ว
2544 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิงห์สมุทร
2547 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสิงห์สมุทร
2553 ปริญญาตรี/ค.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ครูอัตราจ้าง
2553-2555 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ครูอัตราจ้าง
2555-2560 โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ข้าราชการครู
2560-ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ข้าราชการครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐