กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวมินตรา ลายสนิทเสรีกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : mintral@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552 ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556 ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553 โรงเรียนบางกะปิ ครูอัตราจ้าง
2554 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ครูอัตราจ้าง
2555 โรงเรียนบ้านบางกะปิ ครูอัตราจ้าง
2555 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล