กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวีณา เพ็ญพิมล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0895360976
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
25/209 หมู่บ้านเกศรี2 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 124 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2517 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 จ.ฉะเชิงเทรา
2520 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลย์ จ.ฉะเชิงเทรา
2523 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" จ.ฉะเชิงเทรา
2527 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534 โรงเรียนเนกขัมวิทยา จ.ราชบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2537 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครูชำนาญการพิเศษ
2558 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล