กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวันเพ็ญ จงคิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0915144599
อีเมล์ : pla2wc@gmail.com
ที่อยู่ :
49/120 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านสัมมากรนิมิตใหม่ ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2517 ประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
2519 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
2522 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
2525 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2527 โรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ฃุมแพ จ.ขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 3
2532-ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล