กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกิ่งดาว จำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0821766327
อีเมล์ : vichanad@hotmail.com
ที่อยู่ :
64/86 หมู่บ้านโฮมอเวนิว ซอยราษฎร์พัฒนา 1 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
เครื่องราช : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาตรี/วิชาเอกการพัฒนาชุมชน วิชาโทวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2556 ปริญญาโท/บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2549 โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง ครูอัตราจ้าง
2554 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครูผู้ช่วย
2556 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครู
2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล