กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศราวุฒิ ขันคำหมื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ฟิสิกส์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0857653429
อีเมล์ : kroosarawut@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี / วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / ฟิสิกส์
2553 ปริญญาโท / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ฟิสิกส์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2550 - 2552 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครูผู้ช่วย
พ.ศ. 2552 - 2555 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครู อันดับ คศ.1
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครู อันดับ ค.ศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล