กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอนงค์ บุญเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0812488848
อีเมล์ : anong_boonlert@hotmail.com
ที่อยู่ :
11 ซ.รามคำแหง 148 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ปริญญาตรี / กศ.บ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก / วิชาเอกคณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2529- ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1
2 ชุดการเรียนการสอนเรื่องลำดับและอนุกรม