กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอรวรรณ สงวนนาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2517175
อีเมล์ : -
ที่อยู่ :
เลขที่ 89/161 นวมินทร์ 81 บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ปริญญาตรี/ วท.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2536 - ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล