ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารประกอบการเรียนเขียนโปรแกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.04 KB 711
ประเมินวิทยะฐานะ
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Lteacher 133
โปรแกรม LTeacher 29 ตุลาคม 2561 158
PDFบรรยายการประเมินวิทยะฐานะ ว21-2560 171
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.45 KB 102
ประกาศกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 161
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 94
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 62
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 46
แบบฟอร์มรายงานกลับเข้ารับราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.63 KB 46
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.84 KB 34
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.52 KB 118
แบบฟอร์มขออนุญาตไปศึกษาต่อในประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.97 KB 69
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.16 KB 60
แบบฟอร์มขอย้ายของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 954.04 KB 48
แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.65 KB 40
แบบฟอร์มขอเข้ารับการอบรมวิทยะฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.57 KB 38
แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.2 KB 41
ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 38
แบบฟอร์มการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.52 KB 80