ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารประกอบการเรียนเขียนโปรแกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.04 KB 1218
ประเมินวิทยะฐานะ
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Lteacher 324
โปรแกรม LTeacher 29 ตุลาคม 2561 344
PDFบรรยายการประเมินวิทยะฐานะ ว21-2560 356
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.45 KB 305
ประกาศกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 365
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 278
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 257
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 242
แบบฟอร์มรายงานกลับเข้ารับราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.63 KB 228
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.84 KB 220
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.52 KB 323
แบบฟอร์มขออนุญาตไปศึกษาต่อในประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.97 KB 251
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.16 KB 241
แบบฟอร์มขอย้ายของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 954.04 KB 233
แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.65 KB 221
แบบฟอร์มขอเข้ารับการอบรมวิทยะฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.57 KB 220
แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.2 KB 227
ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 221
แบบฟอร์มการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.52 KB 286