ตารางเรียน
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)

ตารางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ดาวน์โหลด

ตารางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ดาวน์โหลด

ตารางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ดาวน์โหลด

ตารางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ดาวน์โหลด

ตารางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ดาวน์โหลด

ตารางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ดาวน์โหลด

ปรับปรุง ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2563